top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSARTE VZW

1. Toepasselijkheid

Musarte vzw onderschrijft hieronder de algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hierna genoemd ‘alle voorwaarden’. De deelnemer/consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden en deze zijn van toepassing op elk aanbod, diensten en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. Betalingsvoorwaarden

 • Algemeen

  1. Onrechtmatig verkregen kortingen zullen worden teruggevorderd.

  2. Het inschrijvingsgeld is inclusief verzekering, tenzij vooraf anders vermeld.

  3. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.

 • Musicallessen/workshops

  1. Nadat u bevestiging hebt gekregen dat u kan deelnemen, betaalt u het inschrijvingsgeld binnen de tien werkdagen op rekeningnummer BE23 7310 5139 2591 van Musarte vzw, met vermelding van de mededeling die u krijgt in de bevestigingsmail of betalingsuitnodiging.

  2. OF u betaalt het inschrijvingsgeld direct online via onze inschrijvingspagina (inschrijven.musarte.be). Dit kan via Payconiq of Bancontact.

 • Musicalkampen

  1. Nadat u bevestiging hebt gekregen dat u kan deelnemen, betaalt u het inschrijvingsgeld binnen de vijf werkdagen op rekeningnummer BE23 7310 5139 2591 van Musarte vzw, met vermelding van de mededeling die u krijgt in de bevestigingsmail of betalingsuitnodiging.

  2. OF u betaalt het inschrijvingsgeld direct online via onze inschrijvingspagina (inschrijven.musarte.be). Dit kan via Payconiq of Bancontact.

3. Herroepingsrecht

 • De herroepingstermijn begint te lopen van zodra de inschrijving voltooid werd, deze bedraagt veertien kalenderdagen. De betaling van de inschrijving dient voldaan te worden uiterlijk binnen de tien werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.

 • Indien u binnen de veertien kalenderdagen beroep doet op het herroepingsrecht krijgt u een volledige terugbetaling, zonder betaling van een boete en zonder motief.

 • Elke herroeping dient steeds schriftelijk te gebeuren via email, info@musarte.be.

 • Indien de lessenreeks, workshop of het kamp binnen deze veertien dagen valt, dan kan u geen beroep doen op het herroepingsrecht.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleringen dienen steeds schriftelijk te gebeuren via email, info@musarte.be.

 • Annulering van lessenreeksen:

  1. Na 1 september en binnen de eerste maand (t.e.m. 23/10/2023) na de start van de lessenreeks(en) wordt het inschrijvingsgeld teruggestort na aftrek van de gevolgde/verlopen lessen, een administrative kost van €25 en de reeds betaalde verzekeringskost (minder dan 25 jaar €7, ouder of gelijk aan 25 jaar €14).

  2. Later dan de eerste maand na de start van de lessenreeks(en) wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort.

 • Annulering workshops/kampen:

  1. Meer dan twee maanden vooraf is er geen annuleringskost.

  2. Bij annulering vanaf twee maanden voor aanvang van de workshop of het kamp wordt 50% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

  3. Bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de workshop of het kamp wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

  4. Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang van de workshop of het kamp verliest de deelnemer/consument alle recht op terugbetaling.

  5. Verzekeringskosten worden niet terugbetaald vanaf twee maanden voor aanvang van de workshop of het kamp.

 • Annulering workshops/kampen in geval van ziekte:

  1. U brengt Musarte vzw zo snel mogelijk op de hoogte via de gekende kanalen. Uiterlijk vijf dagen na de workshop of het kamp brengt u een doktersattest binnen. Hierna wordt er 75% van het betaalde inschrijvingsbedrag terugbetaald, binnen de officiële betaaltermijnen. Dit enkel indien er een medisch attest kan voorgelegd worden en de terugbetaling geldt enkel voor de vermelde ziektedagen op dit attest. Indien er geen medisch attest kan worden voorgelegd of u het attest niet tijdig binnenbrengt, kan er geen terugbetaling voorzien worden.

  2. Verzekeringskosten worden niet terugbetaald (minder dan 25 jaar €7, ouder of gelijk aan 25 jaar €14).

  3. Er zal een administratieve kost van max. €25 aangerekend worden.

  4. Bij vroegtijdig verlaten of stopzetten van een workshop of een kamp wegens ziekte, ongeval of dergelijke kan er geen terugbetaling meer plaatsvinden.

 

 • Musarte vzw behoudt zich het recht om, bij uitzonderlijke omstandigheden, ziekte van een docent of als het minimum inschrijvingen niet is behaald, een lessenreeks, workshop of kamp te annuleren. In dit geval zal Musarte vzw u een alternatief aanbieden of een volledige terugbetaling garanderen. Er is echter geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

 • Lessen, lesdagen, workshops of kampdagen die door Musarte vzw, door overmacht, geannuleerd worden, kunnen na aanvraag aan het einde van het betreffende schooljaar pro rata terugbetaald worden. Dit na aftrek van een administratieve kost van €100 euro. Verzekeringskosten worden niet terugbetaald.

5. Verzekering

 • Alle leden/deelnemers van Musarte vzw zijn verzekerd via OpenDoek vzw tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de verschillende activiteiten en op weg van/naar huis.

 • Voorafgaand aan de deelname van lessen of kampen wordt door Musarte vzw een medische fiche aan de deelnemer voorgelegd.

 

6. Medicatie - medische info

 • In geval van ongeval of ziekte tijdens de lessenreeks(en), workshop of kamp geven de ouders of de deelnemer aan Musarte vzw uitdrukkelijk de toelating om medische bijstand in te roepen.

 • Specifieke medische problemen dienen meegedeeld te worden via de medische fiche die elke deelnemer ontvangt voorafgaand van de lessenreeks(en) of kampen.

 • Voor toediening van medicatie tijdens de uren van de activiteiten dienen de ouders de toedieningsverklaring op de medische fiche in te vullen en te ondertekenen. Musarte vzw zal het geneesmiddel toedienen volgens de instructies op de medische fiche.

 • Noch de kampverantwoordelijke, noch de docenten, noch Musarte vzw kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen van de medicatie kunnen optreden.

7. Verlies/Diefstal

 • Musarte vzw is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of materiële schade aan kledij of persoonlijke bezittingen van de deelnemer(s).

 • Verloren en gevonden voorwerpen worden tot een maand na einde van de lessenreeks(en), workshop en kampen bijgehouden op de maatschappelijke zetel van Musarte vzw. Gelieve Musarte vzw via email te contacteren alvorens langs te komen.

 

8. Bijzondere voorwaarden

 • Klachten dienen schriftelijk te gebeuren via email of per brief binnen een termijn van vijf werkdagen na het kamp of de desbetreffende les/workshop.

 • Adresgegevens van alle leden, deelnemers en begeleiders komen terecht in het adressenbestand van Musarte vzw. Deze gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit gebeurt binnen de interessevelden van de leden, deelnemers. Indien u dit niet wenst, dient hiervan voor aanvang van de lessen, workshops of kampen een schriftelijk verzoek aan Musarte vzw verstuurd te worden via email of per post.

 • Musarte vzw maakt tijdens lessenreeksen, workshops en kampen foto’s en/of video's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s/video's kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, voor o.a. onze website en social media accounts. Ook op publicatie materiaal kunnen deze foto’s/video's gebruikt worden. Indien u niet wenst dat een foto en of video van uzelf, uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden via info@musarte.be voor aanvang van de lessen, workshops of kampen.

Laatste wijziging: 20/09/2023

bottom of page